Paperassa

Amb la vinguda del Pau han vingut també una sèrie de tràmits per fer-lo constar com a nou ciutadà. Els passos que hem seguit són:

  1. Donar-lo d’alta al registre civil, al jutjat. Això és el primer que s’ha de fer. S’actualitza el llibre de familia si n’hi ha i si no hi ha llibre de familia es fa de nou. Tenir el llibre de familia actualitzat es fonamental per als següents passos. També ens han donat un certificat de naixement. S’ha de portar el qüestionari  de l’Institut Nacional d’Estadística que te donen a l’hospital, el certificat de naixement, el llibre de familia i el DNI del pare o de la mare (en el nostre cas, el NIE de la mare).
  2. Inscriurer-lo a la Seguretat Social, amb el llibre de familia (amb el nadó ja inscrit), el DNI del pare o de la mare i la cartilla de la seguretat social del pare o de la mare. Ens donen un paper que certifica la inscripció.
  3. Amb el certificat de la seguretat social anar al nostre Centre de Salut per demanar la tarja Sanitària i l’assignació d’un pediatra.
  4. Llavors amb les diverses còpies dels certificats de naixement, un certificat d’empadronament del petit, una foto carnet i 10’20 euros, anar a la policia nacional per fer-li el DNI. Cal que el petit vengui també perque el funcionari de torn el pugui identificar a la foto. És imprescindible tenir el DNI en el cas que es vulgui viatjar. També es podria viatjar amb un certificat específic però pel que costa val més tenir el DNI, a més a més, ara t’el fan i t’el donen el mateix dia.
  5. Adicionalment, a la Seguretat Social, es pot demanar la baixa per maternitat i per paternitat. Tant per una cosa com per l’altra, cal que l’empresa on es treballa faci un certificat. Amb aquest certificat, fotocòpia i original del llibre de familia i del dni i número de compte on s’ha de fer l’ingrés de la baixa. Aquest temps de baixa el paga la seguretat social i no l’empresa.
  6. Llavors per l’ajuda dels 100 euros mensual durant els tres primers anys, cal anar a Hisenda, que està al costat de la Seguretat Social. S’ha d’emplenar l’imprès model 140, que t’el donen a informació, i amb això, el DNI de la mare o del pare, el llibre de familia i el número de compte bancari basta per a fer la sol.licitut.

Aquests són els passos, “grosso modo”, que hem seguit per a fer tot el registre d’en Pau. És important l’ordre, sobretot perque el llibre de familia ha d’estar actualitzat, sense això no es pot fer res. En general, per tot on hem anat la gent es bastant amable, més del que caldria esperar.